Service Description

Service Provider: Област Пловдив , UIC/BULSTAT 115009166

Важно! За да използвате портала е необходимо да използвате Интернет Експлорер (Internet Explorer) и да разполагате с инсталирана Java, която може да изтеглите от тук.

Тук можете да подавате Искане за предоставяне на административна услуга

Заявител може да бъде административен орган (Община или друга държавна институция), физическо или юридическо лице, като е необходим валиден сертификат за Квалифициран електронен подпис

(КЕП).

Необходимо е в полето СЪДЪРЖАНИЕ да се посочи:

  1. Наименованието на административната услуга;
  2. Вашето желание как да получите издадения документ/удостоверение:
  • Като сканирано копие с КЕП по електронен път на електронен адрес (e-mail), посочен при заявяването;
  • Чрез пощенски оператор, като се съгласявам разхода по доставката да е за моя сметка;
  • Лично на гише в сградата на администрацията;

Като документи се прилагат:

  1. Подписано с КЕП или сканирано копие на подписан формуляр за заявка на услуга;
  2. Всички необходими документи, описани във формуляра. Приемат се документи във формат .pdf, .jpg, .jpeg, .zip, .docx, .doc, .xls, .xlsx, .odt с максимален размер до 10 MB.;

Регистрационният индекс се получава автоматично на електронната Ви поща, която е посочена в полето данни за контакт.

При необходимост от повече информация ще се свържем с Вас на посочените данни за контакт.

Предоставяните административни услуги можете да видите тук, където се намират и формуляри за заявяване.

Наименование на услугата Формуляр
1960 Издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
1965 Издаване на удостоверения , че имотът е отписан от актовите книги за имотите-държавна собственост
1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
1971 Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в издадени актове за държавна собственост
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив „Държавна собственост“
1979 За издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на министерства, ведомства и др.
2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост
2529 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост от физическото или юридическо лице

Важно! За административни услуги, изискването за „актуалност“ на скица, ОТПАДА за имоти в землищата на населените места с одобрени и влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри.

Благодарим Ви!

For system requirements please see our "System Requirements" page.